"Mỗi không gian làm việc cũng là nơi để tăng cường sự hợp tác, tinh thần team work của từng nhân viên. Đó là nguyên tắc 3C: Comfort (Sự tiện nghi), Collabrative (Sự hợp tác), Creative (Sáng tạo).”