"Hãy có chiến lược phát triển cho công ty, để khi thị trường đuổi kịp thì mình đã phát triển ở một tầm mới."