“Giữ được đời sống tinh thần phong phú nên hiệu năng làm việc của chúng tôi không chỉ duy trì mà còn tăng cao, thực hiện được tất cả các hợp đồng."