"Hầu hết mọi người tập trung vào "Làm thế nào" thay vì đầu tiên đi tìm hiểu lý do "Tại sao", nhưng trả lời câu hỏi "Tại sao ta làm điều đó" mới là quan trọng nhất."