"Làm tốt quy trình xử lý, cộng thêm kinh nghiệm khi thực thi sẽ đúng trọng tâm, đúng mục tiêu''.