"Thay vì chọn cách than thở và cố thủ chờ khủng hoảng đi qua, hãy chọn cách thay đổi tư duy kinh doanh, xoay chuyển chiều hướng thương mại."