"Một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, tập trung vào ngành nghề cốt lõi và giá trị thương hiệu thì mới tồn tại bền vững theo thời gian."