"Muốn đi xa phải có bạn đồng hành. Đến một ngưỡng nào đó, nếu mình không thể tiếp tục được nữa thì phải “mời những người phù hợp lên tàu.”