Ba từ khóa về Sáng tạo là: Đổi mới, Tư duy Mở và Liên kết hợp tác.