"Khi triển khai công việc dù lớn hay nhỏ đều phải theo đúng quy trình, quy định và phải thực hiện nghiêm từ người đứng đầu."