"Không ai sinh ra đã định sẵn làm doanh nhân cả. Nhưng nếu như có chí đủ lớn và thực sự hun đúc cái chí này, sẽ có ngày hạt giống nảy rễ."