"Thay đổi tư duy, cập nhật xu hướng công nghệ hóa là lựa chọn tất yếu để doanh nghiệp tiếp tục tồn tại."