"Tôi đánh giá con người dựa vào thước đo toàn cầu chứ không phải thước đo ở Việt Nam."