"Thời buổi này đã kinh doanh, sản phẩm chất lượng không còn là lợi thế cạnh tranh nữa, thay vào đó là đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội."