"Nếu không đạt được tính bền vững trong tài chính, thì dù mô hình đó có giải quyết bài toán xã hội cũng không thể kéo dài."