"Tôi đang cố gắng làm việc ít lý trí và nhiều tình cảm hơn. Chúng ta cần lôi cuốn được cảm xúc của nhân viên để tạo ra một môi trường nơi họ có thể đổi mới sáng tạo."