"Tại cực điểm, đức tin của một người là đủ để tạo ra thay đổi ở bất cứ quy mô nào. Ý tưởng của bạn là một ví dụ."