"Tầm quan trọng hàng đầu của con người là đặt một số luật lệ cũ qua một bên và làm ra những luật lệ mới, đồng thời bám sát người tiêu dùng – coi họ muốn gì và họ muốn đi đến đâu."