"Một người lãnh đạo không phải là “vua” và sở hữu quyền lực, mà đó là người có thể “phục vụ” tất cả người khác tốt nhất có thể."