"Những đổi mới công nghệ đang ''tái sinh'' mọi khía cạnh của công việc và cuộc sống".