"Điều quan trọng đối với chúng tôi là thực sự duy trì sự linh hoạt".