“Không sản phẩm tốt nào không bị copy, cách duy nhất là đi nhanh và tiên phong”.