"Nguyên tắc đặt giá trị công ty phải đến từ những cái đã làm ra, tốc độ tăng trưởng, thời gian thu hồi vốn, hoặc những thứ sẽ làm ra."