Tôi không phải là sản phẩm của hoàn cảnh. Tôi là sản phẩm của những quyết định của chính mình.