“Sáng tạo phải có dũng khí để đi theo cảm giác và trực giác của mình”.