"Mọi thứ bắt nguồn từ việc cố gắng học hỏi những điều tốt nhất của mọi người và ứng dụng chúng vào công việc của bạn."