"Đổi mới không phải là việc bạn bỏ ra bao nhiêu tiền, mà là bạn có những con người như thế nào, bạn được lãnh đạo như thế nào, và bạn đạt được đến đâu."