Niềm hi vọng là điều quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hi vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay.