“Tôi luôn khuyến khích nhân viên chủ động đưa ra ý kiến hoặc đề xuất ý tưởng mới, chứ không chỉ lắng nghe và làm theo những công thức có sẵn."