"Không ngã lòng trước bất cứ điều gì là dấu hiệu dự báo thành công rõ ràng nhất và cũng là duy nhất".