"Làm startup phải đặt ra mục tiêu đủ thử thách, vượt qua khỏi vùng an toàn để có những suy nghĩ sáng tạo, đột phá hơn."