"Điều duy nhất quan trọng trong hành trình là tốc độ, không phải là bạn làm gì mà là cách bạn làm như thế nào mới cần được quan tâm."