"Bài sát hạch tối thượng cho một người lãnh đạo là anh ta để lại sau mình – trong những người khác – niềm tin và ý chí để đi tiếp."