"Các nhà lãnh đạo tốt sẽ cho phép những người tuyệt vời làm công việc sinh ra để dành cho họ."