"Mọi tổ chức đều là một tập hợp của những người với các đường cong lĩnh hội khác nhau."