"Nhân sự đã cống hiến cho chúng tôi trong những ngày thuận lợi, và chúng tôi phải sát cánh cùng họ trong thời khắc khó khăn."