Đôi khi nghịch cảnh là những thứ mà bạn cần phải đối mặt để thành công.