Bản chất câu chuyện số hóa các doanh nghiệp là nâng cao hiệu suất lao động bằng việc sử dụng phương tiện kỹ thuật số.