"Muốn chiều khách, AIA Việt Nam chọn chiều nhân viên trước".