"Khả năng chi tiêu sẽ là điều tất cả chúng ta cần phải quan tâm một cách thận trọng vào năm 2021".