"Đừng bao giờ để một cuộc khủng hoảng tốt bị lãng phí".