"Chúng tôi không tham vọng thay đổi toàn xã hội, chỉ cần trở nên tích cực hơn, hay ít nhất là mài giũa được các giác quan cũng đã tốt rồi."