Không một chiến thuật nào có thể thực hiện, nếu không có logistics.