Không có cái gọi là thất bại, trừ khi bạn ngừng cố gắng.