Thức ăn mang con người ở mọi tầng lớp đến gần nhau hơn. Đó là sự nuôi dưỡng giữa tâm hồn, thể xác và tình yêu đích thực.