Thế giới hiện thực có giới hạn, thế giới tưởng tượng là vô hạn.