Muốn nhận được sự hợp tác từ ai đó, bạn phải chân thành và khiêm tốn cho họ cảm thấy họ quan trọng.