"Mỗi lúc khó khăn, sẽ có con đường mới mở ra, điều quan trọng là chúng ta cần có sự chuẩn bị để bắt lấy."