''Covid-19 là điều kiện đủ để ngành ngân hàng và tài chính chuyển dịch sang ngân hàng số".