"Kinh tế không tiếp xúc đang trở thành thiết yếu trong tất cả ngành nghề''.